۱۳۸۹/۱۱/۲۵

25 بهمن اين روز اهورايي و ارتش مصر الگوي نظاميان ايرانامروز روز بزرگي براي ايران است. براي كهن ديار آريايي ، براي مردم آريايي نژاد. كساني خون كورش و كاوه و داريوش در رگ دارند. امروز جهان به تهارن مينگرد. و ميخواهد ببيند بزرگي عظمت و خواستن مردم ايران زمين را. در اين راه به يقيين نيروهاي نظامي هم با مردم همراه خواهند شد.

چه كم دارند نظاميان ايران زمين از نظاميان مصر ؟ اخبار و شايعات مطرح شده از ديروز در سطح جامعه حكايت از آن دارد كه فرماندهان ارشد سپاه در نشستي عنوان نموده اند كه نميخواهند در مقابل مردم صف آرايي كنند، لذا گمان ميرود كه سپاه ايارن قصد آن دارد كه همچون ارتش مصر به جاي آنكه از حكومت حمايت كند ، به ميانجيگري بپردازد و از فجايع جلوگيري كند. از طرفي نظاميان ميدانند كه حقوق شان از بابت همين مردمي است كه تحت عنوان ماليات پرداخت ميكنند لذا نميخواهند كفر نمك كنند.

به گمان اين بسيار بهتر از آن است كه در مقابل خروش عظيم مردم قرار گيرد. و خون نوادگان كورش بر زمين ريخته شود. خون بيگناهان بر زمين ريخته شود. از طرفي اين فرزندان برومند ايران زمين نيز آغاز اين حركت را سركده اند. خب رميرسد كه جواني در حمايت از جنبش سبز از جرثقيلي در چهار راه قصر بالا رفته و پرچم ايران آرايي را در دست گرفته و نماد سبز را نيز به اعتزاز در آورده است.

آفرين بر اين همت ، آفرين بر اين غيرت ، از طرفي نيز خبر ميرسد كه در خيابانهاي تهران هيچ اثري از نيرويها سپاه وچود ندارد و اين خود گواه از آن دارد كه سپاه خيال ندارد كه درگير مسائل جناحي شود. گويا تعداي از فرماندهان سپاه گفته اند كه وظيفه سپاه حفظ امنيت براي مردم است و نه شليك گلوله به سوي مردم.

آفرين بر اين همت و غيرت آفرين بر اين مردانگي. اما خبر ديگر آن است كه رئيس جمهور تركيه عبدالله گل در تهران به سر ميبرد و خبرنگاران بسياري به همين خاطر در تهران هستند و بر همين اساس شوراي عالي امنيت ملي (به گفته خبر گزاري العربيه) عنوان نموده كه با مردم برخورد نشود البته اين در صورتي است كه تعداد مردم زياد باشد.

دوستان عزيزان ياران اي نوادگان كورش ، اي فرزندان كاوه ، همراه شويد اين روز اهورايي را. ما يك كاوه در ميدان نداريم هزاران كاوه در ميدان هستند.

هیچ نظری موجود نیست: