۱۳۸۸/۰۷/۰۳

احمدی نژاد در سازمان ملل یک رکورد تاریخی از خود برجای گذاشت!


در روز چهاردهم آبان ماه سال 1357 ساعت 10 شب ارتشبد ازهاری به کاخ محمدرضا شاه احضار شد و پس از گفتگویی مختصر از سوی شاه به نخست وزیری انتخاب شد، تصمیم شاه مشخص بود ، حکومت نظامی ، اما این انتخاب هیچ سودی نداشت و صدای اعتراض همچنان ادامه داشت ، در 15 آذر 1357 ازهای به مجلس فرا خوانده شد تا نسبت به صدای های اعتراض مردم توضیح دهد ، آقای ازهاری هم در پاسخ گفت ، این صدا ها واقعی نیست بلکه صدای نوار است !؟ پس از گذشت 30 سال از آن تاریخ این روزها دوباره صدای اعتراض مردم ایران بلند شده است و بسیار هم بلندتر از آن سالها است ، اما گویا دولت این صداها را نمی خواهد بشنود ،
کما اینکه سیمای دولتی حکومت اسلامی ایران نه تنها عنوان میدارد که در داخل هیچ خبری نیست که در خارج از ایران و در شهر نیویورک نیز هیچ خبری نیست!؟ ، این در حالی است که در راهپیمایی شهر نیویورک 50 هزار نفر از مخالفان حکومت اسلامی در خیابانهای شهر نیویورک به راهپیمایی پرداختند. این در حالی بود که همزمان با این راهپیمایی در داخل مقرر سازمان ملل نیز اعتراض ادامه داشت به گونه ای که تنها 45 گروه در داخل صحن سازمان ملل سخنان آقای احمدی نژاد را گوش میکردند و بیش از هشتاد درصد صندلی های صحن خالی بود ، اما آقای احمدی نژاد که در حال سخنرانی برای صندلی های خالی بود در سخنان خود اشاره نمود به اینکه مردم ایران با درصدی قاطع به ایشان رای داده اند و هنگامی که این سخنان برای حاضران ترجمه گردید.
آن تعداد از خبرنگاران که در سالن بودند نیز فریاد خنده سردادند !؟ یک نکته جالب توجه این بود که آقای احمدی نژاد یک رکورد بسیار بی سابقه برجای گذاشت که هرگز تصور نمیرود کسی بتواند این رکورد را بشکند ، فرصتی دست داد تا با میشله گیلگر از نشریه نیویورکر مصاحبه کنم ، میشله گیلگر گفت حتی اگر پل پوت هم بود تعداد بیشتری در سالن باقی می ماندند و هنگامی که در مورد این رکورد شکنی آقای احمدی نژاد از او پرسیدم وی ادامه داد فکر نکنم که تا سالها هرگز چنین رکوردی توسط هیچ رئیس جمهوری بدست آید. این در حالی بود که در خارج از صحن سازمان شعار طرفدران مردم ایران هر لحظه بیشتر می شد ، از میشله در مورد تعداد حضور طرفداران مردم ایران که به سبزها در نیویورک معروف شده اند پرسیدم گفت درست نمیدانم و هنگامی که پرسیدم آیا به پنجاه هزار نفر میرسند ؟ گفت بله فکر میکنم حتی بیش از این هم باشند هرگز این تعداد مردم معترض را هم در اینجا ندیده بودم وی گفت هم آقای احمدی نژاد و هم مخالفان وی در نیویورک رکورد زده اند رکورد حضور مخالفان و رکورد صندلی های خالی