۱۳۸۸/۱۲/۰۸

به بهانه پخش فيلم حمله به كوي دانشگاهدر روزهايي كه در ايران بودم اين فرصت فراهم شد كه حداقل در تعدادي از راهپيمايي ها شركت كنم ، يكي از اين راهپيمايي ها راهپيمايي ميليوني روز 25 خرداد بود. در اين روز سيل خروشان مردمي عظمت جنبش سبز را نشان داد. و درهمين روز بود كه لرزه بر اندام تاروپود پوسيده حكومت اسلامي انداخت. در اين روز در كنار جمعيت مردمي تعداد بسيار زيادي از دانشجويان هم شركت داشتند. در دست تعدادي از اين دانشجويان پلاكاردي بود با اين مزمون " ديشب در كوي دانشگاه جنايت شد" به اين نوشته توجه كرديم و شنيده بوديم كه به كوي حمله شده بود اما هرگز در تصور خويش ابعاد اين حمله را متصور نبوديم ، نميدانستيم كه ديوصفتان شبانه بر خوابگاه عده اي دانشجوي جوان و كم سن و سال حمله بردند و كانون گرم دانشجويي را با صحنه نبرد اشتباه گرفته و شادمانه نعره پيروزي سر ميدهند. زهي خيال باطل ، خداوند چه زود رسوا ميكند دروغگويان را.
ديو سيرتان ، با نام مولا علي به كانون گرم دانشجويان حمله كردند ، به خوابگاه دانشجويان ، كساني كه جوينده علم دانش هستند ، جوينده آزادي و آزادگي نوع بشر هستند حمله ور شدند. چه كساني به اين كانون حمله ور شدند ؟ كساني كه مخالف آزادي و آزادگي هستند. ديو سيرتان با شعار يا حسين حمله كردند به اين كانون گرم دانشجويي و فراموش كردند شعار امام حسين را كه : اگر دين نداريد لااقل آزاده مرد باشيد.
ايشان نه دين داشتند و نه آزاده مرد بودند. چراكه در شب در تاريكي و در عين ناجوانمردي به تعدادي دانشجوي بي دفاع حمله ور شدند. با نيروهاي نظامي سرتاسر مسلح و مجهز با نيروهاي يگان ويژه پاسدار و به فرمان سردار رجب زاده و با اجازه فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران.
ياد شاعر زنده ياد پروين اعتصامي افتادم در شعر :

کارها کردند، اما پست و زشت

ساختند آئینه‌ها، اما ز خشت

تا که خود بشناختند از راه، چاه

چاهها کندند مردم را براه

روشنیها خواستند، اما ز دود

قصرها افراشتند، اما به رود

قصه‌ها گفتند بی‌اصل و اساس

دزدها بگماشتند از بهر پاس

جامها لبریز کردند از فساد

رشته‌ها رشتند در دوک عناد

درسها خواندند، اما درس عار

اسبها راندند، اما بی‌فسار

دیوها کردند دربان و وکیل

در چه محضر، محضر حی جلیل

شك ندارم كه ابعاد واقعه بسيار وسيع تر از آني بوده است كه در اين ويدئو به نمايش در آمده است و شك ندارم كه پس از پيروزي سبز ها ابعاد اين واقعه

۱۳۸۸/۱۲/۰۱

اي كه بر روي ماه چنگ زدي باش تا صبح دولتت بدمد
پس از پايان روز 22 بهمن حكومت اسلامي در حالي كه به شدت سعي داشت با قطع اينترنت ، شبكه هاي ماهواره اي ، كنترل تلفنها و اختلال در موبايل ها ،‌ مردم را در بي خبري قرار دهد و خود به اخبار خود خواسته اقدام كند ، اما هرگز باز هم نتوانست كه موفق شود و پيروز اين ميدان سبز ها بودند ، مردماني كه با خلوص نيت پاي به ميدان نهادند و در مقابل ديكتاتوري اعتراض نمودند ، اما چيزي كه باعث شد عليرغم فيلترينگ شديد اينترنت به وقوع بپيوندد ، يكي عكسهاي گوگل بود كه نشان ميداد ، حكومتي كه در راي ها دزدي و تقلب كند در راهپيمايي هم دزدي و تقلب ميكند. عكسهاي گوگل را همه در سرتاسر ايران ديدند و به دروغگويي هاي ايم حكومت بيشتر باور پيدا كردند عكس ها دست به دست چرخيد و در تمامي ايران كسي نبود كه عكسها را نديده باشد. ر اين عكسها به وضوع گازهاي اشك آور شليك شده توسط حكومت در ميدان آرياشهر نمايان است.
اما از طرفي قطعه شعري از شجاع مرد ايران زمين محمدرضا عالي پيام بود كه روحيه بخشترين ويدئويي بود كه به جنبش سبز انرژي داد ؛ بايد به اين مرد بزرگ كه آستانه 22 بهمن به مردم ايران روحيه داد درود فرستاد . براستي شجاعتي مثال زدني دارد كه در چنين روزهاي سرد و پاييزي چنين سخناني را بر زبان جاري ساخت،
از طرفي حكومتي كه در حداقل ترين امور خود درمانده است و با تقلب بر روي كار آمده است چاره اي جز دزدي تصاوير راهپيمايي نداشت و عجبا كه در بديهي ترين حالت دروغ را سرلوحه كار خويش كرده اند و رهبر حكومت نيز در تصورات خويش ، اين روز 22 بهمن را به روز پيروزي !؟!؟ قلمداد ميكند زهي خيال باطل ، شك نداشته باشيد كه مردم ايران راه خويش را شناخته اند و به هيچ دسته ، گروه و حزبي هم وابسته نيستند و خوبي اين جنبش سبز همين اين است كه به هيچ كسي وابسته نيست و واامدار كسي هم نيست و از همه مهمتر اينكه رهبر اين جنبش خود مردم هستند.
سيماي حكومتي ضرغامي هم عليرغم تمامي هم و غم خويش نتوانست دروغ هايش را به مردم ثابت كند و در بين مردم در پايينترين سطح محبوبيت قرار گرفته است. چندي پيش با يكي از قضات دادگستري كه براي انجام امري به خارج آمده بود در مورد صدا و سيما صحبت ميكردم وي گفت اين صدا و به حدي دروغ گفته است كه حتي وقتي فوتبال نشان ميدهد من شك ميكنم كه نكند گلي رد و بدل نشده است و صدا و سيما به دروغ اين صحنه را نشان ميدهد.
مي بينيد حتي افرادي كه خود در داخل نظام هستند نيز به سيماي حكومتي خود مشكوك هستند صدا و سيمايي كه سراسر دروغ و ريا كاري است حتي مورد توجه خودي ها نيست چه رسد به مردم ايران زمين كه مردمي آگاه و بينا هستند با درك و شعور بسيار. مردم نيك ميدانند كه پيروز هستند و خاكريز 22 بهمن را نيز فتح كردند چراكه در اين روز حكومت مجبور شدند با نيروي نظامي خود در 22 بهمن حاضر شوند ، روزي كه برايشان همچون روزهاي عاشورا ، قدس ، 13 آبان و ... ديگر روزها به تسخير جنبش سبز در آمد راستي خاكريز چهارشنبه سوري نيز در راه است ، و بنا به سخنان گهربار استاد عالي مقام :
"اي كه بر روي ماه چنگ زدي باش تا صبح دولتت بدمد"
۱۳۸۸/۱۱/۱۹

آيا حكومت اسلامي از ترس مردم سبز روز ولنتاين را تعطيل ميكند ؟22 بهمني فراي 22 بهمن هاي 30 سال گذشته در راه است. شوري در راه است ، عشقي برپا است. عشق مردم سبز ايران زمين براي رهايي از چنگال ظلم و ستم ، براي آزادي براي رسيدن به پيروزي فقط يك يا حسين باقيست ، اين فتح فتح الفتوح است ، فتح اين سنگر ،‌فتح اين خاكريز براي جنبش سبز بسيار مهم است ، چه بسا كه اين خاكريز آخرين نقطه باشد، در مقاله پيشين به نقل از فرمانده سابق سپاه محمد عنوان شد كه :
در روز عاشورا جلسه اي در مقرر سپاه محمد در اتوبان همت برگزار گرديد ، علاوه بر خود سرلشگر جعفري آمده بود ، آقاي قاليباف هم آمده بود سرتيپ عراقي و سرتيپ همداني صحبت ميكردند ،‌ سرلشگر جعفري رو به حضار حاضر در جلسه كرد و گفت شما اختيار داريد به روي همه دشمنان شليك كنيد ، آقاي قاليباف از اين حرف ناراحت شد و گفت دشمني در خيابان ها وجود ندارد آنها مردم هستند ، سرلشكر جعفري نخواست موضوع ادامه پيدا كند و ختم جلسه را اعلام كرد. از جلسه كه بيرون آمديم فرماندهان به همديگر نگاه بهت زده ميردند ، بايد شليك كنيم ؟ به سوي مردم ؟ اين سوالي بود كه در ذهم تك تك فرماندهان نقش بسته بود . سرگرد "ف ت" از من پرسيد واقعا بايد شليك كنيم ؟ من گفتم نميدانم سرگرد "ف ت" گفت من بچه ها را ميفرستم بروند خانه ، من هم گفتم همين كار را ميكنم از همديگر كه جدا شديم رفتيم به سمت نيروهاي خود ، آماده شديم و ا ماشين به بيرون رفتيم ، همت را به سمت غرب رفتيم و در ادامه به كناري نگه داشتيم و از بقيه افراد خواستم كه بايستند ، ترس و اضطراب را در چهره تك تك افرادم ديدم ، به آنها گفتم خيالتان راحت ما براي كشتن مردم پاسدار نشده ايم ، و به آنها گفتم كه به خانه هاي خود برويد از سه روز قبل در آماده باش 100% بوديم و همگي دلتنگ خانواده ، همگي به خانه هايمان رفتيم. طرفهاي عصر بود كه فهميدم از 1500 نفري كه از سپاه محمد رسول الله قرار بود به مركز شهر تهران برود ، 93 نفر بيشتر به ميدان آزادي نرسيده بودند و بقيه فرار را بر قرار ترجيح داده بودند. تا بر روي مردم شليك نكنند. از او در مورد اينكه آيا 22 بهمن آخرين سنگر است سوال كردم ، وي پاسخ داد: به درستي نميدانم ، اما چيزي كه هست اختلاف چند دستگي در ميان نيروهاي نظامي زياد است ، پليس به تنهايي نميتواند در مقابل مردم صف آرايي كند و از سپاه و بسيج و نيروهاي مزدور استفاده ميكند هرچند درميان خود پليس و بسيج هم چند دستگي بوجود آمده و حتي مزدوران هم ديگر ميترسند به مقابله با مردم بپردازند مشكل حكومت اينجاست كه مردم ديگر نميترسند از مرگ نميترسند ، شكنجه نميترسند و ابايي از كشته شدن و يا زنداني شدن ندارند و به گمان حكومتي كه مردمانش كاسه صبرشان لبريز شود توان ادامه حكومت ندارد و هر آن ممكن است سرنگون شود. وي به مردم توصيه كرد : براي آنكه نيروهاي حكومتي به سمت مردم هجوم نياورند مردم بايد در دسته هاي پر شمار به ايستگاههاي پليس بروند و آنها را به تسخير خود در آورند و سپس به سمت مراكز صدا و سيماي شهر بروند وي در انتها براي مردم جنبش سبز آرزوي موفقيت نمود و گفت يروزي نزديك است.
ملاحظه ميكنيد كه مردم ديگر از حكومت نميترسند اين حكومت اسلامي است كه از مردم ترسيده است ،‌اين را ميتوان در سخنان رهبر حكومت اسلامي ،‌در سخنان رئيس حكومت اسلامي ، بسياري از امامان نماز جمعه ها ، فرماندها و سران نهادهاي مختلف حكومتي ديد. نمونه بارز آن را هم از سخنان سردار قاسمي فرمانده قرارگاه خاتم النبيا در دانشگاه علم و صنعت ديد.
همچنين در در ادامه مقاله با خبرنگار و كارشناس امور خاورميانه خانم "آن آپل باوم" در مورد بحران ايران سوال شد كه ايشان نيز حرفهاي جالبي زدند كه عبارت بود از :
ايران شايد بدترين روزهاي 30 اخير خود را پشت سر ميگذارد ، نميدانم چه ميشود ؛ هر اتفاقي ممكن است كه روي دهد ، اما با توجه به اتفاقات چند روز اخير ممكن است كه بخوهاند آقاي احمدي نژاد را قرباني كنند تا آاي خامنه اي ماندگار شود. البته نميتوانم به درستي بگويم چون از طرفي آقاي احمدي نژاد دراين توهم است كه با سركوب بيشتر ميتواند حكومت را كنترل كند اما اين را نميداند كه سركوب بيشتر دامنه اعتراضات را بيشتر ميكند از بدشانسي آقاي احمدي نژاد اطرافيانش هم مثل خودش در توهم هستند يا براي خوش آمد آقاي احمدي نژاد تملقش را ميگويند. از آن پرسيدم چقدر احتمال وجود دارد كه اين حكومت به زمان قبل از انتخابات برگردد ؟ وي گفت : در حال حاضر اصلا الان ديگر خيلي دير شده است مردم در ابتدا در همان ماههاي اول انتخابات ممكن بود به كم راضي شوند اما الان ديگر مطالبات آنها بسيار زياد است چون خون داده اند ؛ در كشورهاي خاورميانه هنگامي كه خوني ريخته ميشود سخت بتوان اوضاع را برگرداند اما در ايران خونهاي بسيار ريخته شده است حرمتهاي بسياري از مردم شكسته شده است و بسياري زنداني شكنجه و كشته شده اند و بعيد ميدانم اوضاع به حالت قبل برگردد. از آن پرسيدم نهايتا چقدر اين حكومت ميتواند دوام بياورد؟ وي گفت : اصلا نميتوان براي آن زمان خاصي مشخص كرد شايد 10 روز ديگر شايد يك ماه و شايد هم بيشتر اما شك ندارم كه به سال نميرسد.

مشاهده ميكنيد كه اين كارشناس برجسته نيز به اين نتيجه رسيده است كه حكومت دوران پاياني خود را سپري ميكند. اتفاقا با مشاهده اين روزها و مقايسه آن با دوران سالهاي 56 و 57 به اين نتيجه نيز ميتوان رسيد.
همچنين در اين مقاله اشاره شده است به سخنان آقاي جيمز فولي معاون وقت وزيرامورخارجه آمريكا در مورد وقايع اخير ايران كه ايشان نيز در سخنان خود گفتند :
امريكا به دقت مسائل ايران را زير نظر دارد . در آمريكا حقوق بشر از اولويت هاي دولت است و براي ما فرقي نميكند كه بشر در كجا باشد در آمريكا دراروپا و يا در خاورميانه ما ميخواهيم كه حقوق بشر در همه جا رعايت شود. و شك نداشته باشيد كه حقوق بشر را فداي بحران هسته اي ايران نخواهيم كرد. وي در مورد طرز نگرش آقاي اوباما گفت : اتفاقا آقاي اوباما به نظرم تقريبا دارد برخورد خوبي با دولت ايران ميكند. اما جا براي مقابله بهتر با دولت ايران وجود دارد. وي گفت ه نظرم برخورد فرانسه بسيار بهتر از آمريكا بوده است و در حال حاضر فرانسه پيشگام حمايت از جنبش سبز مردم ايران بوده است و به گمان آمريكا از فرانسه غقب افتاده است. از آقاي فولي در مورد اينكه آيا اين جنبش به پيروزي ميرسد يا نه و اگر جواب مثبت است كي به وقوع مي پوندد سوال كردم وي پاسخ داد : شك نداشته باشيد حكومتي كه مردم را نداشته باشد حكومت نيست و دوام چنداني ندارد اساس و پايه هاي حكومت ها مردم هستند اگر مردم حكومتي را نخواهند حتي اگر ابرقدرت ترين هم باشد پايه هاي حكومتش سست شده واز درون نابود ميشود نمونه بارز آن را هم ميتوان شوروي سابق عنوان كرد. در حال حاضر مشروعيت دولت ايران به كمتر از 1 درصد رسيده است ما اين آمار را با توجه به آمار كارشناسانمان به دست آورده ايم ، با مشروعيت كمتر از 30 % نميتوان حكومت كرد و خودتان ببينيد مشورعيت اين حكومت را. به علت مشغله فراوان آقاي فولي اين مصاحبه را حاتمه دادم در هنگام خروج آقاي فولي براي جنبش سبز مردمي ايران آرزوي موفقيت نمودند.
مشاهده ميكنيد كه اين سياستمدار برجسته آمريكايي هم با توجه به شواهد و قراين موجود ، براي حكومت اسلامي آينده خوبي پيشبيني نميكند ، تمامي اين سخنان نشان از آن دارد كه حكومت اسلامي ديگر تواني براي ادامه ندارد.
از طرفي شنيده ها از داخل ايران حكايت از آن دارد كه حكومت سعي دارد تا با توجه به اينكه 22 بهمن در روز پنج شنبه است و فرداي آن نيز جمعه كه باز هم تعطيل است و شنبه راهم كه 28 صفر است و تعطيل است و دوشنبه را هم كه وقات امام رضا است و باز هم تعطيل است روز يكشنبه 14 فوريه كه روز ولنتاين هست را هم تعطيل كند تا مردم در شهرها نمانند و به مسافرت بروند تا 22 بهمني آرام داشته باشند ، اما از طرف بسياري از سيستمداران داخل نظام اعتراض شده است كه روز ولنتاين را نبايد تعطيل كرد اگرنه ما را غربزده معرفي خواهند نمود. توجه ميكنيد كه حتي در بين خودشان نيز اختلافات بالا است ، حال بايد منتظر ماند كه آيا حكومت اسلامي براي رهايي از سيل عظيم جمعيت و جنبش سبز مردمي روز ولنتاين را تعطيل ميكند يا نه !؟
البته اين احتمال نيز وجود دارد كه حتي در صورت تعطيلي روز ولنتاين ، مردم در روز اول كه 22 بهمن است در تهران بمانند تا جاده ها خلوت شود و در روز جمعه و يا عصر پنج شنبه به مسافرت بروند و اين خود نيز ميتواند انگيزه ايجاد كند كه ايشان در راهپيمايي 22 بهمن نيز شركت كنند
به هرجهت بايد منتظر ماند و ديد كه چه اتفاقي در پيش است و 22 بهمن چه بر سر اين حكومت خواهد آورد


۱۳۸۸/۱۱/۱۴

25 هزار نيروي نظامي و انتظامي در استاديوم آزادي براي چيست ؟


اخبار رسيده از تهران حكايت از آن دارد كه تنها 75 هزار بليط براي بازي دربي فروخته خواهد شد. اين دحالي است كه استاديوم آزادي گنجايش يكصدهزار نفر را دارد. با اين حساب بايد گفت كه چيزي نزديك به 25 هزار نفر مامور حكومتي در استاديوم و در بين جمعيت حضور خواهند داشت اين مقدار نيرو سواي نيروي هايي است كه در نقاط مختلف زمين در اطراف زمين در بيرون از استاديوم و پشت درهاي استاديوم و البته خيابانهاي اطراف مستقر خوهند بود. به قولي ميتوان گفت حكومت اسلامي ، از اين جمعيت عظيم كه همگي نيز قشر جوان هستند و بالقوه توان هرنوع اعتراضي دارند به شدت مي ترسد ، از همه اين ها كه بگذريم ، تهديدهاي سازمان ليگ كه توسط رئيس سپاهي آن سردار عزيزمحمدي عنوان شده را نيز بايد در نظر داشت ،‌ فرمانده يگان ويژه نيز عنوا ننموده اند كه با معترضين به شدت هرچه تمامتر برخورد خواهد شد !؟ آيا اينها همگي نشان از ترس و وحشت حكومت اسلامي از جوانان ندارد ؟
نكته مثبت اين مسابقه براي جنبش سبز اين است كه در اين مسابقه تهراني ها و شهرستاني ها به هم پيوند ميخورند و در كنار هم هستند و اگر شهرستاني ها صداي اعتراض تهراني ها را ببينند در بازگشت به شهر خويش آموزش هاي خود را عملي ساخته و همچون تهراني ها به اعتراض خواهند پرداخت ، چون از تهراني ها ياد گرفته اند كه چگونه بايد اعتراض نمايند. و اين همان ترس بزرگ حكومت اسلامي است يعني انتقال اعتراض از تهران به شهرهاي ديگر.
از طرفي گويا اين انتفل پيش ار بازي دربي رخ داده است چراكه اخبار رسيده از شهرستان لار حكايت از آن دارد كه شهرستان لار به يك پادگان نظامي مبدل شده است و مردم شهرستان لار اما به شجاعت به اعتراضات خود ادامه ميدهند. حتي گذارش شده است كه نيروهاي حكومتي در شهرستان لار توان مقابله با مردم غيور لار را نداشته و از شهرهاي شيراز و بندعباس كمك خواسته اند ، فرماندهي شيراز جواب رد به فرمانده لار داده و عنوان داشته كه خود درگير مردم شيراز مي باشد و نيازمند كمك مي باشد و نه كمك رساندن و لذا فرمانده شهرستان لار دست به دامان فرمانده بندرعباس شده و از او كمك خواسته است و نيروهاي بندرعباسي آماده حمله به شهرستان لار مي باشند.
حال اگر اين اعتراضات به ديگر شهرها هم كشيده شود ، همچون شهر شيراز كه خود در بحران اعتراضات مردمي به سر ميبرد و توان كمك به ديگر شهر ها را ندارد ، خودبخود اين دامنه اعتراضات همه گير ميشود. لذا براحتي ميتوان فهميد كه چرا 25 هزار نيرو در استاديوم آزادي مستقر شده اند تا به مقابله با هرنوع اعتراضي باشند.

۱۳۸۸/۱۱/۱۳

آيا 22 بهمن آخرين خاكريز است ؟31 سال پيش در چنين روزي ، كه روزهاي بحراني هم بود تهران كه نه ايران در بحران بود ، در آتش بود در دود بود ، اما همچون امسال زمستاني بود با هواي گرم ، در 31 سال پيش هم مردم در ابتدا فقط خوهان تعويض رئيس دولت بودند اما بدليل حمايت شاه از دولت دامنه اعتراضات به نخواستن شاه كشيده شد ، بعداز 31 سال دوباره شاهد هستيم كه مردم ابتدا دولت را قبول نداشتند و آنرا زائيده يك كودتا ميدانستند و اميدوار بودند كه با وساطت رهبر اين دولت غير قانوني كناري گذاشته شود و انتخاب واقعي مردم بر قدرت بنشيند ، اما رهبر دقيقا اشتباه 31 سال پيش شاه را كرد و از دولت حمايت كرد دولتي كه هرگز مورد تاييد مردم قرار نگرفته است ، و همين باعث شده است كه مردم ديگر با دولت كاري نداشته باشند و با قانوني و غير قانوني بودنش هم ديگر كاري نداشته باشند ، حالا مردم مي گويند رهبر را نميخواهند، در بين سالهاي 56 تا 57 شاه جندين و چند نخستوزير را عوض كرد اما مردم در خيابانها شعار ميدادند : " ما ميگيم شاه نميخواهيم نخست وزير عوض ميشه ما مي گيم خ... نميمخوايم پالون خ... عوض ميشه نه شاه ميخوايم نه شاهپور لعنت به هرچي مزدور"
اينروزها چقدر به آن سالها شبيه است ، شاه هم ترسيده بود ، شاه هم اعدامها را افزايش داد ، شاه هم زندانها را پر كرد و به قول امام خميني قبرستانهاي ما را آباد كرد، اينروزها هم قبرستانهاي ما پر شهيدان راه آزادي هستند شهيداني با نام ندا و اشكان و سهراب و يعقوب ومحسن و مصطفي و ترانه و ... شهيداني بي نام و نشان كه شبانگاهان مخفيانه به خاك سپرده شده اند. اما آيا براستي چه اتفاقي افتاده است ؟ چه شده است ؟
چندي پيش مقاله اي تخت عنوان : خاكريزهايي كه به نوبت فتح ميشوند ، اينبار 16 آذر ، يك يا حسين ديگر نوشتيم كه خاكريزها چگونه و نوبت توسط مردم اران فتح ميشوند ، اما به اعتقاد بسياري از كارشناسان فتح سنگر عاشورا سخت ترين و در عين حال پيروزمندانه ترين روز بود. سرگرد " ع الف" (يكي از فرماندهان سپاه محمد رسول الله كه بتازگي و پس از ماجراي عاشورا موفق به فرار از ايران شده است ) : در روز عاشورا جلسه اي در مقرر سپاه محمد در اتوبان همت برگزار گرديد ، علاوه بر خود سرلشگر جعفري آمده بود ، آقاي قاليباف هم آمده بود سرتيپ عراقي و سرتيپ همداني صحبت ميكردند ،‌ سرلشگر جعفري رو به حضار حاضر در جلسه كرد و گفت شما اختيار داريد به روي همه دشمنان شليك كنيد ، آقاي قاليباف از اين حرف ناراحت شد و گفت دشمني در خيابان ها وجود ندارد آنها مردم هستند ، سرلشكر جعفري نخواست موضوع ادامه پيدا كند و ختم جلسه را اعلام كرد. از جلسه كه بيرون آمديم فرماندهان به همديگر نگاه بهت زده ميردند ، بايد شليك كنيم ؟ به سوي مردم ؟ اين سوالي بود كه در ذهم تك تك فرماندهان نقش بسته بود . سرگرد "ف ت" از من پرسيد واقعا بايد شليك كنيم ؟ من گفتم نميدانم سرگرد "ف ت" گفت من بچه ها را ميفرستم بروند خانه ، من هم گفتم همين كار را ميكنم از همديگر كه جدا شديم رفتيم به سمت نيروهاي خود ، آماده شديم و ا ماشين به بيرون رفتيم ، همت را به سمت غرب رفتيم و در ادامه به كناري نگه داشتيم و از بقيه افراد خواستم كه بايستند ، ترس و اضطراب را در چهره تك تك افرادم ديدم ، به آنها گفتم خيالتان راحت ما براي كشتن مردم پاسدار نشده ايم ، و به آنها گفتم كه به خانه هاي خود برويد از سه روز قبل در آماده باش 100% بوديم و همگي دلتنگ خانواده ، همگي به خانه هايمان رفتيم. طرفهاي عصر بود كه فهميدم از 1500 نفري كه از سپاه محمد رسول الله قرار بود به مركز شهر تهران برود ، 93 نفر بيشتر به ميدان آزادي نرسيده بودند و بقيه فرار را بر قرار ترجيح داده بودند. تا بر روي مردم شليك نكنند. از او در مورد اينكه آيا 22 بهمن آخرين سنگر است سوال كردم ، وي پاسخ داد: به درستي نميدانم ، اما چيزي كه هست اختلاف چند دستگي در ميان نيروهاي نظامي زياد است ، پليس به تنهايي نميتواند در مقابل مردم صف آرايي كند و از سپاه و بسيج و نيروهاي مزدور استفاده ميكند هرچند درميان خود پليس و بسيج هم چند دستگي بوجود آمده و حتي مزدوران هم ديگر ميترسند به مقابله با مردم بپردازند مشكل حكومت اينجاست كه مردم ديگر نميترسند از مرگ نميترسند ، شكنجه نميترسند و ابايي از كشته شدن و يا زنداني شدن ندارند و به گمان حكومتي كه مردمانش كاسه صبرشان لبريز شود توان ادامه حكومت ندارد و هر آن ممكن است سرنگون شود. وي به مردم توصيه كرد : براي آنكه نيروهاي حكومتي به سمت مردم هجوم نياورند مردم بايد در دسته هاي پر شمار به ايستگاههاي پليس بروند و آنها را به تسخير خود در آورند و سپس به سمت مراكز صدا و سيماي شهر بروند وي در انتها براي مردم جنبش سبز آرزوي موفقيت نمود و گفت يروزي نزديك است.(بابت مصاحبه فوق بايد ازكلنل سارا جسيكا اوزبورن بايد تشكر كرد كه امكان مصاحبه با اين فرمانده ايراني به ما دادند)
از سخنان اين فرمانده سپاه چنين بر مي آيد كه ريزش عظيمي در بين نيروهاي نظامي در راه است ، نظاميان حاضر به تيراندازي به سوي هم ميهنان خود نيستند و اين كار را براي بقاي حكومت سخت ميكند ،‌ در روز عاشورا سران حكومت ديدند كه تهران به دست جنبش سبز در آمد ،‌نيروهاي پليس به دست مردم دستگير شدند و بسياري از مزدوران لباس شخصي توسط مردم خشمگين كشته و يا زحمي شدند و هنگامي كه اين خبر به رهبر رسيد بلادرنگ با هليكوپتر به سمت پادگان نظامي الزهراي قم رفت تا در صورت بروز ريز در بعداز شهر عاشورا از دست مردم در امان باشد ، آقاي خامنه اي حتي تا سه روز بعداز عاشورا را هم به تهران نيامد تا اوضاع تهران كاملا به آرامش برسد. فرماندهان سپاه محمد كه حاضر به شليك به سمت مردم نبودند تحت تعقيب اطلاعات سپاه قرار گرفتند تا اوضاع را آرم كنند. بطور كلي روز عاشورا بزرگترين سنگري بود كه توسط نيروهاي مردمي جنبش سبز فتح شد و به قولي ديوار آهنين حكومت اسلامي فرو ريخت.
از دوست و همكار خوبم خانم "آن اپل باوم" خبرنگار و كارشناس مسائل خاورميانه در مورد وقايع اخير و سوال كردم و اينكه آيا 22 بهمن آخرين سنگري است كه توسط مردم فتح خواهد شد ؟ آن گفت : ايران شايد بدترين روزهاي 30 اخير خود را پشت سر ميگذارد ، نميدانم چه ميشود ؛ هر اتفاقي ممكن است كه روي دهد ، اما با توجه به اتفاقات چند روز اخير ممكن است كه بخوهاند آقاي احمدي نژاد را قرباني كنند تا آاي خامنه اي ماندگار شود. البته نميتوانم به درستي بگويم چون از طرفي آقاي احمدي نژاد دراين توهم است كه با سركوب بيشتر ميتواند حكومت را كنترل كند اما اين را نميداند كه سركوب بيشتر دامنه اعتراضات را بيشتر ميكند از بدشانسي آقاي احمدي نژاد اطرافيانش هم مثل خودش در توهم هستند يا براي خوش آمد آقاي احمدي نژاد تملقش را ميگويند. از آن پرسيدم چقدر احتمال وجود دارد كه اين حكومت به زمان قبل از انتخابات برگردد ؟ وي گفت : در حال حاضر اصلا الان ديگر خيلي دير شده است مردم در ابتدا در همان ماههاي اول انتخابات ممكن بود به كم راضي شوند اما الان ديگر مطالبات آنها بسيار زياد است چون خون داده اند ؛ در كشورهاي خاورميانه هنگامي كه خوني ريخته ميشود سخت بتوان اوضاع را برگرداند اما در ايران خونهاي بسيار ريخته شده است حرمتهاي بسياري از مردم شكسته شده است و بسياري زنداني شكنجه و كشته شده اند و بعيد ميدانم اوضاع به حالت قبل برگردد. از آن پرسيدم نهايتا چقدر اين حكومت ميتواند دوام بياورد؟ وي گفت : اصلا نميتوان براي آن زمان خاصي مشخص كرد شايد 10 روز ديگر شايد يك ماه و شايد هم بيشتر اما شك ندارم كه به سال نميرسد.
از دفتر آقاي جيمز فولي از معاونان وقت وزارت امور خارجه خانم رايس وقت ملاقات گرفتم تا با ايشان مصاحبه اي هرچند كوتاه داشته باشم ، آقاي فولي در كمال احترام قرار ملاقاتي را دادند و توانستم از ملاقاتي هرچند كوتاه داشته باشم. از ايشان در مورد طرز برخورد آمريكا با ايران سوال كردم و اينكه آقاي اوباما در قبال اين قضايا و بخران ايران چه كار يانجام ميدهد و چه كاري اگر انجام دهد بهتر است ؟ آقاي فولي گفت : امريكا به دقت مسائل ايران را زير نظر دارد . در آمريكا حقوق بشر از اولويت هاي دولت است و براي ما فرقي نميكند كه بشر در كجا باشد در آمريكا دراروپا و يا در خاورميانه ما ميخواهيم كه حقوق بشر در همه جا رعايت شود. و شك نداشته باشيد كه حقوق بشر را فداي بحران هسته اي ايران نخواهيم كرد. وي در مورد طرز نگرش آقاي اوباما گفت : اتفاقا آقاي اوباما به نظرم تقريبا دارد برخورد خوبي با دولت ايران ميكند. اما جا براي مقابله بهتر با دولت ايران وجود دارد. وي گفت ه نظرم برخورد فرانسه بسيار بهتر از آمريكا بوده است و در حال حاضر فرانسه پيشگام حمايت از جنبش سبز مردم ايران بوده است و به گمان آمريكا از فرانسه غقب افتاده است. از آقاي فولي در مورد اينكه آيا اين جنبش به پيروزي ميرسد يا نه و اگر جواب مثبت است كي به وقوع مي پوندد سوال كردم وي پاسخ داد : شك نداشته باشيد حكومتي كه مردم را نداشته باشد حكومت نيست و دوام چنداني ندارد اساس و پايه هاي حكومت ها مردم هستند اگر مردم حكومتي را نخواهند حتي اگر ابرقدرت ترين هم باشد پايه هاي حكومتش سست شده واز درون نابود ميشود نمونه بارز آن را هم ميتوان شوروي سابق عنوان كرد. در حال حاضر مشروعيت دولت ايران به كمتر از 1 درصد رسيده است ما اين آمار را با توجه به آمار كارشناسانمان به دست آورده ايم ، با مشروعيت كمتر از 30 % نميتوان حكومت كرد و خودتان ببينيد مشورعيت اين حكومت را. به علت مشغله فراوان آقاي فولي اين مصاحبه را حاتمه دادم در هنگام خروج آقاي فولي براي جنبش سبز مردمي ايران آرزوي موفقيت نمودند.
در خاتمه اين سوال باقي ماند كه بارستي آيا 22 بهمن آخرين خاكريزي است كه فتح ميشود ؟ راستي مسعود دهنمكي در برنامه ديروز امروز فرداي حرفهاي جالبي زد اما آيا اين حرفها واقعي بود يا سوپاپ اطميان ؟ آيا براي ساختن سوپاپ اطمينان كمي دير نيست ؟