۱۳۸۸/۰۵/۱۹

چون به خلوت ميروند آن كار ديگر ميكنند - به بهانه نامه آقاي كروبي

واعظان كين جلوه در محراب و منبر ميكنند
چون به خلوت ميروند آن كار ديگر ميكنند
مشكلي دارم زدانشمند مجلس باز پرس
توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر ميكنند
نامه آقاي كروبي خطاب به آقاي هاشمي ، شايد براي عده اي تازگي داشته باشد اما براي بسياري اين يك حقيقت است كه در نظام حكومت اسلامي وجود داشته و دارد. حضرات كه از پاكي نظام اسلامي صحبت مي كنند ،‌ براي آينده دنيا برنامه ريزي ميكنند ،‌ ادعا ميكنند كه ام القراي جهان اسلام را برپا داشته اند ،‌ نماز مي گذارند با خلوص نيت !؟ براستي در خلوت چه ها كه نميكنند !؟ به ياد بياوريد شهيد ترانه موسوي را ، بسيار مظلومانه به دست اوباش به بدترين نوع شكنجه شد ، بدترين نوع تجاوزات در مورد او صورت گرفت به نحوي كه يكي از دكترهاي با وجدان بيمارستان امام خميني كرج ،‌ كه به معاينه وي پرداخته بود ، عنوان نمود كه بر اثر تجاوزات متعدد و شكنجه ،‌ به مجاري ادراري ترانه آسيب جدي وارد شده بود و پس از اينكه اوباش چماق به دست آدم كش ، متوجه اين موضوع ميشوند ، بدن نيمه جان ترانه را به بيرون از شهر مي برند و آتش مي زنند ،‌ اين اوباش ، ترانه را جزو غنيمت جنگي خود مي پندارد ، نه ترانه را بلكه ترانه ها را غنيمت خويش پنداشته و مي پندارند، چراكه از حسينيه ارشاد تا كرج بسيار است فاصله ، اين اوباش غنيمت خويش را با خود به كرج برده اند ،‌اوباشي ديگر غنيمت خود را به پونك برده اند و پس از انجام نيت شوم خويش جسد را در منبع آب انداخته اند ، دوستان ترانه هاي بسياري مورد تجاوز واقع شدند ، شهيد شدند ، يكي را آنش زدند ، ديگري را در منبع آب انداختند ، آن دگر را زنده به گور كردند تا صدايي برنخيزد ، دريابيد دوستان ترانه هاي پيش رو را،

هیچ نظری موجود نیست: