۱۳۸۹/۱۰/۱۹

تختی، نماد سر خم نکردن در برابر قدرت زمان

قصد اهانت به حسين رضازاده رو نداريم.
اما وقتي اين دوتا عکس رو قياس مي کنيم؛مي فهميم چرا به اين ابرمرد مي گن جهان پهلوان و ديگري هنوز دوسال نشده که از اوج فاصله گرفته اينطور از يادها رفته.

چهل و سه سال از درگذشت تختي مي گذره ، اما پورياي ولي دوم اين سرزمين با گذشت زمان يادش کهنه نميشه؛ جاودانه تر ميشه؛ براي نسل هاي آينده تبديل به اسطوره ميشه.
امروز هم براي ما نماد سرخم نکردن و تسليم زر و زور نشدن و مردم دار بودن شده.
خوشا به حال اين خاک که سرزمين تختي ها بوده و هست.

يادش گرامي

هیچ نظری موجود نیست: