۱۳۸۸/۱۱/۱۳

آيا 22 بهمن آخرين خاكريز است ؟31 سال پيش در چنين روزي ، كه روزهاي بحراني هم بود تهران كه نه ايران در بحران بود ، در آتش بود در دود بود ، اما همچون امسال زمستاني بود با هواي گرم ، در 31 سال پيش هم مردم در ابتدا فقط خوهان تعويض رئيس دولت بودند اما بدليل حمايت شاه از دولت دامنه اعتراضات به نخواستن شاه كشيده شد ، بعداز 31 سال دوباره شاهد هستيم كه مردم ابتدا دولت را قبول نداشتند و آنرا زائيده يك كودتا ميدانستند و اميدوار بودند كه با وساطت رهبر اين دولت غير قانوني كناري گذاشته شود و انتخاب واقعي مردم بر قدرت بنشيند ، اما رهبر دقيقا اشتباه 31 سال پيش شاه را كرد و از دولت حمايت كرد دولتي كه هرگز مورد تاييد مردم قرار نگرفته است ، و همين باعث شده است كه مردم ديگر با دولت كاري نداشته باشند و با قانوني و غير قانوني بودنش هم ديگر كاري نداشته باشند ، حالا مردم مي گويند رهبر را نميخواهند، در بين سالهاي 56 تا 57 شاه جندين و چند نخستوزير را عوض كرد اما مردم در خيابانها شعار ميدادند : " ما ميگيم شاه نميخواهيم نخست وزير عوض ميشه ما مي گيم خ... نميمخوايم پالون خ... عوض ميشه نه شاه ميخوايم نه شاهپور لعنت به هرچي مزدور"
اينروزها چقدر به آن سالها شبيه است ، شاه هم ترسيده بود ، شاه هم اعدامها را افزايش داد ، شاه هم زندانها را پر كرد و به قول امام خميني قبرستانهاي ما را آباد كرد، اينروزها هم قبرستانهاي ما پر شهيدان راه آزادي هستند شهيداني با نام ندا و اشكان و سهراب و يعقوب ومحسن و مصطفي و ترانه و ... شهيداني بي نام و نشان كه شبانگاهان مخفيانه به خاك سپرده شده اند. اما آيا براستي چه اتفاقي افتاده است ؟ چه شده است ؟
چندي پيش مقاله اي تخت عنوان : خاكريزهايي كه به نوبت فتح ميشوند ، اينبار 16 آذر ، يك يا حسين ديگر نوشتيم كه خاكريزها چگونه و نوبت توسط مردم اران فتح ميشوند ، اما به اعتقاد بسياري از كارشناسان فتح سنگر عاشورا سخت ترين و در عين حال پيروزمندانه ترين روز بود. سرگرد " ع الف" (يكي از فرماندهان سپاه محمد رسول الله كه بتازگي و پس از ماجراي عاشورا موفق به فرار از ايران شده است ) : در روز عاشورا جلسه اي در مقرر سپاه محمد در اتوبان همت برگزار گرديد ، علاوه بر خود سرلشگر جعفري آمده بود ، آقاي قاليباف هم آمده بود سرتيپ عراقي و سرتيپ همداني صحبت ميكردند ،‌ سرلشگر جعفري رو به حضار حاضر در جلسه كرد و گفت شما اختيار داريد به روي همه دشمنان شليك كنيد ، آقاي قاليباف از اين حرف ناراحت شد و گفت دشمني در خيابان ها وجود ندارد آنها مردم هستند ، سرلشكر جعفري نخواست موضوع ادامه پيدا كند و ختم جلسه را اعلام كرد. از جلسه كه بيرون آمديم فرماندهان به همديگر نگاه بهت زده ميردند ، بايد شليك كنيم ؟ به سوي مردم ؟ اين سوالي بود كه در ذهم تك تك فرماندهان نقش بسته بود . سرگرد "ف ت" از من پرسيد واقعا بايد شليك كنيم ؟ من گفتم نميدانم سرگرد "ف ت" گفت من بچه ها را ميفرستم بروند خانه ، من هم گفتم همين كار را ميكنم از همديگر كه جدا شديم رفتيم به سمت نيروهاي خود ، آماده شديم و ا ماشين به بيرون رفتيم ، همت را به سمت غرب رفتيم و در ادامه به كناري نگه داشتيم و از بقيه افراد خواستم كه بايستند ، ترس و اضطراب را در چهره تك تك افرادم ديدم ، به آنها گفتم خيالتان راحت ما براي كشتن مردم پاسدار نشده ايم ، و به آنها گفتم كه به خانه هاي خود برويد از سه روز قبل در آماده باش 100% بوديم و همگي دلتنگ خانواده ، همگي به خانه هايمان رفتيم. طرفهاي عصر بود كه فهميدم از 1500 نفري كه از سپاه محمد رسول الله قرار بود به مركز شهر تهران برود ، 93 نفر بيشتر به ميدان آزادي نرسيده بودند و بقيه فرار را بر قرار ترجيح داده بودند. تا بر روي مردم شليك نكنند. از او در مورد اينكه آيا 22 بهمن آخرين سنگر است سوال كردم ، وي پاسخ داد: به درستي نميدانم ، اما چيزي كه هست اختلاف چند دستگي در ميان نيروهاي نظامي زياد است ، پليس به تنهايي نميتواند در مقابل مردم صف آرايي كند و از سپاه و بسيج و نيروهاي مزدور استفاده ميكند هرچند درميان خود پليس و بسيج هم چند دستگي بوجود آمده و حتي مزدوران هم ديگر ميترسند به مقابله با مردم بپردازند مشكل حكومت اينجاست كه مردم ديگر نميترسند از مرگ نميترسند ، شكنجه نميترسند و ابايي از كشته شدن و يا زنداني شدن ندارند و به گمان حكومتي كه مردمانش كاسه صبرشان لبريز شود توان ادامه حكومت ندارد و هر آن ممكن است سرنگون شود. وي به مردم توصيه كرد : براي آنكه نيروهاي حكومتي به سمت مردم هجوم نياورند مردم بايد در دسته هاي پر شمار به ايستگاههاي پليس بروند و آنها را به تسخير خود در آورند و سپس به سمت مراكز صدا و سيماي شهر بروند وي در انتها براي مردم جنبش سبز آرزوي موفقيت نمود و گفت يروزي نزديك است.(بابت مصاحبه فوق بايد ازكلنل سارا جسيكا اوزبورن بايد تشكر كرد كه امكان مصاحبه با اين فرمانده ايراني به ما دادند)
از سخنان اين فرمانده سپاه چنين بر مي آيد كه ريزش عظيمي در بين نيروهاي نظامي در راه است ، نظاميان حاضر به تيراندازي به سوي هم ميهنان خود نيستند و اين كار را براي بقاي حكومت سخت ميكند ،‌ در روز عاشورا سران حكومت ديدند كه تهران به دست جنبش سبز در آمد ،‌نيروهاي پليس به دست مردم دستگير شدند و بسياري از مزدوران لباس شخصي توسط مردم خشمگين كشته و يا زحمي شدند و هنگامي كه اين خبر به رهبر رسيد بلادرنگ با هليكوپتر به سمت پادگان نظامي الزهراي قم رفت تا در صورت بروز ريز در بعداز شهر عاشورا از دست مردم در امان باشد ، آقاي خامنه اي حتي تا سه روز بعداز عاشورا را هم به تهران نيامد تا اوضاع تهران كاملا به آرامش برسد. فرماندهان سپاه محمد كه حاضر به شليك به سمت مردم نبودند تحت تعقيب اطلاعات سپاه قرار گرفتند تا اوضاع را آرم كنند. بطور كلي روز عاشورا بزرگترين سنگري بود كه توسط نيروهاي مردمي جنبش سبز فتح شد و به قولي ديوار آهنين حكومت اسلامي فرو ريخت.
از دوست و همكار خوبم خانم "آن اپل باوم" خبرنگار و كارشناس مسائل خاورميانه در مورد وقايع اخير و سوال كردم و اينكه آيا 22 بهمن آخرين سنگري است كه توسط مردم فتح خواهد شد ؟ آن گفت : ايران شايد بدترين روزهاي 30 اخير خود را پشت سر ميگذارد ، نميدانم چه ميشود ؛ هر اتفاقي ممكن است كه روي دهد ، اما با توجه به اتفاقات چند روز اخير ممكن است كه بخوهاند آقاي احمدي نژاد را قرباني كنند تا آاي خامنه اي ماندگار شود. البته نميتوانم به درستي بگويم چون از طرفي آقاي احمدي نژاد دراين توهم است كه با سركوب بيشتر ميتواند حكومت را كنترل كند اما اين را نميداند كه سركوب بيشتر دامنه اعتراضات را بيشتر ميكند از بدشانسي آقاي احمدي نژاد اطرافيانش هم مثل خودش در توهم هستند يا براي خوش آمد آقاي احمدي نژاد تملقش را ميگويند. از آن پرسيدم چقدر احتمال وجود دارد كه اين حكومت به زمان قبل از انتخابات برگردد ؟ وي گفت : در حال حاضر اصلا الان ديگر خيلي دير شده است مردم در ابتدا در همان ماههاي اول انتخابات ممكن بود به كم راضي شوند اما الان ديگر مطالبات آنها بسيار زياد است چون خون داده اند ؛ در كشورهاي خاورميانه هنگامي كه خوني ريخته ميشود سخت بتوان اوضاع را برگرداند اما در ايران خونهاي بسيار ريخته شده است حرمتهاي بسياري از مردم شكسته شده است و بسياري زنداني شكنجه و كشته شده اند و بعيد ميدانم اوضاع به حالت قبل برگردد. از آن پرسيدم نهايتا چقدر اين حكومت ميتواند دوام بياورد؟ وي گفت : اصلا نميتوان براي آن زمان خاصي مشخص كرد شايد 10 روز ديگر شايد يك ماه و شايد هم بيشتر اما شك ندارم كه به سال نميرسد.
از دفتر آقاي جيمز فولي از معاونان وقت وزارت امور خارجه خانم رايس وقت ملاقات گرفتم تا با ايشان مصاحبه اي هرچند كوتاه داشته باشم ، آقاي فولي در كمال احترام قرار ملاقاتي را دادند و توانستم از ملاقاتي هرچند كوتاه داشته باشم. از ايشان در مورد طرز برخورد آمريكا با ايران سوال كردم و اينكه آقاي اوباما در قبال اين قضايا و بخران ايران چه كار يانجام ميدهد و چه كاري اگر انجام دهد بهتر است ؟ آقاي فولي گفت : امريكا به دقت مسائل ايران را زير نظر دارد . در آمريكا حقوق بشر از اولويت هاي دولت است و براي ما فرقي نميكند كه بشر در كجا باشد در آمريكا دراروپا و يا در خاورميانه ما ميخواهيم كه حقوق بشر در همه جا رعايت شود. و شك نداشته باشيد كه حقوق بشر را فداي بحران هسته اي ايران نخواهيم كرد. وي در مورد طرز نگرش آقاي اوباما گفت : اتفاقا آقاي اوباما به نظرم تقريبا دارد برخورد خوبي با دولت ايران ميكند. اما جا براي مقابله بهتر با دولت ايران وجود دارد. وي گفت ه نظرم برخورد فرانسه بسيار بهتر از آمريكا بوده است و در حال حاضر فرانسه پيشگام حمايت از جنبش سبز مردم ايران بوده است و به گمان آمريكا از فرانسه غقب افتاده است. از آقاي فولي در مورد اينكه آيا اين جنبش به پيروزي ميرسد يا نه و اگر جواب مثبت است كي به وقوع مي پوندد سوال كردم وي پاسخ داد : شك نداشته باشيد حكومتي كه مردم را نداشته باشد حكومت نيست و دوام چنداني ندارد اساس و پايه هاي حكومت ها مردم هستند اگر مردم حكومتي را نخواهند حتي اگر ابرقدرت ترين هم باشد پايه هاي حكومتش سست شده واز درون نابود ميشود نمونه بارز آن را هم ميتوان شوروي سابق عنوان كرد. در حال حاضر مشروعيت دولت ايران به كمتر از 1 درصد رسيده است ما اين آمار را با توجه به آمار كارشناسانمان به دست آورده ايم ، با مشروعيت كمتر از 30 % نميتوان حكومت كرد و خودتان ببينيد مشورعيت اين حكومت را. به علت مشغله فراوان آقاي فولي اين مصاحبه را حاتمه دادم در هنگام خروج آقاي فولي براي جنبش سبز مردمي ايران آرزوي موفقيت نمودند.
در خاتمه اين سوال باقي ماند كه بارستي آيا 22 بهمن آخرين خاكريزي است كه فتح ميشود ؟ راستي مسعود دهنمكي در برنامه ديروز امروز فرداي حرفهاي جالبي زد اما آيا اين حرفها واقعي بود يا سوپاپ اطميان ؟ آيا براي ساختن سوپاپ اطمينان كمي دير نيست ؟

هیچ نظری موجود نیست: