۱۳۸۸/۱۱/۱۹

آيا حكومت اسلامي از ترس مردم سبز روز ولنتاين را تعطيل ميكند ؟22 بهمني فراي 22 بهمن هاي 30 سال گذشته در راه است. شوري در راه است ، عشقي برپا است. عشق مردم سبز ايران زمين براي رهايي از چنگال ظلم و ستم ، براي آزادي براي رسيدن به پيروزي فقط يك يا حسين باقيست ، اين فتح فتح الفتوح است ، فتح اين سنگر ،‌فتح اين خاكريز براي جنبش سبز بسيار مهم است ، چه بسا كه اين خاكريز آخرين نقطه باشد، در مقاله پيشين به نقل از فرمانده سابق سپاه محمد عنوان شد كه :
در روز عاشورا جلسه اي در مقرر سپاه محمد در اتوبان همت برگزار گرديد ، علاوه بر خود سرلشگر جعفري آمده بود ، آقاي قاليباف هم آمده بود سرتيپ عراقي و سرتيپ همداني صحبت ميكردند ،‌ سرلشگر جعفري رو به حضار حاضر در جلسه كرد و گفت شما اختيار داريد به روي همه دشمنان شليك كنيد ، آقاي قاليباف از اين حرف ناراحت شد و گفت دشمني در خيابان ها وجود ندارد آنها مردم هستند ، سرلشكر جعفري نخواست موضوع ادامه پيدا كند و ختم جلسه را اعلام كرد. از جلسه كه بيرون آمديم فرماندهان به همديگر نگاه بهت زده ميردند ، بايد شليك كنيم ؟ به سوي مردم ؟ اين سوالي بود كه در ذهم تك تك فرماندهان نقش بسته بود . سرگرد "ف ت" از من پرسيد واقعا بايد شليك كنيم ؟ من گفتم نميدانم سرگرد "ف ت" گفت من بچه ها را ميفرستم بروند خانه ، من هم گفتم همين كار را ميكنم از همديگر كه جدا شديم رفتيم به سمت نيروهاي خود ، آماده شديم و ا ماشين به بيرون رفتيم ، همت را به سمت غرب رفتيم و در ادامه به كناري نگه داشتيم و از بقيه افراد خواستم كه بايستند ، ترس و اضطراب را در چهره تك تك افرادم ديدم ، به آنها گفتم خيالتان راحت ما براي كشتن مردم پاسدار نشده ايم ، و به آنها گفتم كه به خانه هاي خود برويد از سه روز قبل در آماده باش 100% بوديم و همگي دلتنگ خانواده ، همگي به خانه هايمان رفتيم. طرفهاي عصر بود كه فهميدم از 1500 نفري كه از سپاه محمد رسول الله قرار بود به مركز شهر تهران برود ، 93 نفر بيشتر به ميدان آزادي نرسيده بودند و بقيه فرار را بر قرار ترجيح داده بودند. تا بر روي مردم شليك نكنند. از او در مورد اينكه آيا 22 بهمن آخرين سنگر است سوال كردم ، وي پاسخ داد: به درستي نميدانم ، اما چيزي كه هست اختلاف چند دستگي در ميان نيروهاي نظامي زياد است ، پليس به تنهايي نميتواند در مقابل مردم صف آرايي كند و از سپاه و بسيج و نيروهاي مزدور استفاده ميكند هرچند درميان خود پليس و بسيج هم چند دستگي بوجود آمده و حتي مزدوران هم ديگر ميترسند به مقابله با مردم بپردازند مشكل حكومت اينجاست كه مردم ديگر نميترسند از مرگ نميترسند ، شكنجه نميترسند و ابايي از كشته شدن و يا زنداني شدن ندارند و به گمان حكومتي كه مردمانش كاسه صبرشان لبريز شود توان ادامه حكومت ندارد و هر آن ممكن است سرنگون شود. وي به مردم توصيه كرد : براي آنكه نيروهاي حكومتي به سمت مردم هجوم نياورند مردم بايد در دسته هاي پر شمار به ايستگاههاي پليس بروند و آنها را به تسخير خود در آورند و سپس به سمت مراكز صدا و سيماي شهر بروند وي در انتها براي مردم جنبش سبز آرزوي موفقيت نمود و گفت يروزي نزديك است.
ملاحظه ميكنيد كه مردم ديگر از حكومت نميترسند اين حكومت اسلامي است كه از مردم ترسيده است ،‌اين را ميتوان در سخنان رهبر حكومت اسلامي ،‌در سخنان رئيس حكومت اسلامي ، بسياري از امامان نماز جمعه ها ، فرماندها و سران نهادهاي مختلف حكومتي ديد. نمونه بارز آن را هم از سخنان سردار قاسمي فرمانده قرارگاه خاتم النبيا در دانشگاه علم و صنعت ديد.
همچنين در در ادامه مقاله با خبرنگار و كارشناس امور خاورميانه خانم "آن آپل باوم" در مورد بحران ايران سوال شد كه ايشان نيز حرفهاي جالبي زدند كه عبارت بود از :
ايران شايد بدترين روزهاي 30 اخير خود را پشت سر ميگذارد ، نميدانم چه ميشود ؛ هر اتفاقي ممكن است كه روي دهد ، اما با توجه به اتفاقات چند روز اخير ممكن است كه بخوهاند آقاي احمدي نژاد را قرباني كنند تا آاي خامنه اي ماندگار شود. البته نميتوانم به درستي بگويم چون از طرفي آقاي احمدي نژاد دراين توهم است كه با سركوب بيشتر ميتواند حكومت را كنترل كند اما اين را نميداند كه سركوب بيشتر دامنه اعتراضات را بيشتر ميكند از بدشانسي آقاي احمدي نژاد اطرافيانش هم مثل خودش در توهم هستند يا براي خوش آمد آقاي احمدي نژاد تملقش را ميگويند. از آن پرسيدم چقدر احتمال وجود دارد كه اين حكومت به زمان قبل از انتخابات برگردد ؟ وي گفت : در حال حاضر اصلا الان ديگر خيلي دير شده است مردم در ابتدا در همان ماههاي اول انتخابات ممكن بود به كم راضي شوند اما الان ديگر مطالبات آنها بسيار زياد است چون خون داده اند ؛ در كشورهاي خاورميانه هنگامي كه خوني ريخته ميشود سخت بتوان اوضاع را برگرداند اما در ايران خونهاي بسيار ريخته شده است حرمتهاي بسياري از مردم شكسته شده است و بسياري زنداني شكنجه و كشته شده اند و بعيد ميدانم اوضاع به حالت قبل برگردد. از آن پرسيدم نهايتا چقدر اين حكومت ميتواند دوام بياورد؟ وي گفت : اصلا نميتوان براي آن زمان خاصي مشخص كرد شايد 10 روز ديگر شايد يك ماه و شايد هم بيشتر اما شك ندارم كه به سال نميرسد.

مشاهده ميكنيد كه اين كارشناس برجسته نيز به اين نتيجه رسيده است كه حكومت دوران پاياني خود را سپري ميكند. اتفاقا با مشاهده اين روزها و مقايسه آن با دوران سالهاي 56 و 57 به اين نتيجه نيز ميتوان رسيد.
همچنين در اين مقاله اشاره شده است به سخنان آقاي جيمز فولي معاون وقت وزيرامورخارجه آمريكا در مورد وقايع اخير ايران كه ايشان نيز در سخنان خود گفتند :
امريكا به دقت مسائل ايران را زير نظر دارد . در آمريكا حقوق بشر از اولويت هاي دولت است و براي ما فرقي نميكند كه بشر در كجا باشد در آمريكا دراروپا و يا در خاورميانه ما ميخواهيم كه حقوق بشر در همه جا رعايت شود. و شك نداشته باشيد كه حقوق بشر را فداي بحران هسته اي ايران نخواهيم كرد. وي در مورد طرز نگرش آقاي اوباما گفت : اتفاقا آقاي اوباما به نظرم تقريبا دارد برخورد خوبي با دولت ايران ميكند. اما جا براي مقابله بهتر با دولت ايران وجود دارد. وي گفت ه نظرم برخورد فرانسه بسيار بهتر از آمريكا بوده است و در حال حاضر فرانسه پيشگام حمايت از جنبش سبز مردم ايران بوده است و به گمان آمريكا از فرانسه غقب افتاده است. از آقاي فولي در مورد اينكه آيا اين جنبش به پيروزي ميرسد يا نه و اگر جواب مثبت است كي به وقوع مي پوندد سوال كردم وي پاسخ داد : شك نداشته باشيد حكومتي كه مردم را نداشته باشد حكومت نيست و دوام چنداني ندارد اساس و پايه هاي حكومت ها مردم هستند اگر مردم حكومتي را نخواهند حتي اگر ابرقدرت ترين هم باشد پايه هاي حكومتش سست شده واز درون نابود ميشود نمونه بارز آن را هم ميتوان شوروي سابق عنوان كرد. در حال حاضر مشروعيت دولت ايران به كمتر از 1 درصد رسيده است ما اين آمار را با توجه به آمار كارشناسانمان به دست آورده ايم ، با مشروعيت كمتر از 30 % نميتوان حكومت كرد و خودتان ببينيد مشورعيت اين حكومت را. به علت مشغله فراوان آقاي فولي اين مصاحبه را حاتمه دادم در هنگام خروج آقاي فولي براي جنبش سبز مردمي ايران آرزوي موفقيت نمودند.
مشاهده ميكنيد كه اين سياستمدار برجسته آمريكايي هم با توجه به شواهد و قراين موجود ، براي حكومت اسلامي آينده خوبي پيشبيني نميكند ، تمامي اين سخنان نشان از آن دارد كه حكومت اسلامي ديگر تواني براي ادامه ندارد.
از طرفي شنيده ها از داخل ايران حكايت از آن دارد كه حكومت سعي دارد تا با توجه به اينكه 22 بهمن در روز پنج شنبه است و فرداي آن نيز جمعه كه باز هم تعطيل است و شنبه راهم كه 28 صفر است و تعطيل است و دوشنبه را هم كه وقات امام رضا است و باز هم تعطيل است روز يكشنبه 14 فوريه كه روز ولنتاين هست را هم تعطيل كند تا مردم در شهرها نمانند و به مسافرت بروند تا 22 بهمني آرام داشته باشند ، اما از طرف بسياري از سيستمداران داخل نظام اعتراض شده است كه روز ولنتاين را نبايد تعطيل كرد اگرنه ما را غربزده معرفي خواهند نمود. توجه ميكنيد كه حتي در بين خودشان نيز اختلافات بالا است ، حال بايد منتظر ماند كه آيا حكومت اسلامي براي رهايي از سيل عظيم جمعيت و جنبش سبز مردمي روز ولنتاين را تعطيل ميكند يا نه !؟
البته اين احتمال نيز وجود دارد كه حتي در صورت تعطيلي روز ولنتاين ، مردم در روز اول كه 22 بهمن است در تهران بمانند تا جاده ها خلوت شود و در روز جمعه و يا عصر پنج شنبه به مسافرت بروند و اين خود نيز ميتواند انگيزه ايجاد كند كه ايشان در راهپيمايي 22 بهمن نيز شركت كنند
به هرجهت بايد منتظر ماند و ديد كه چه اتفاقي در پيش است و 22 بهمن چه بر سر اين حكومت خواهد آورد


۱ نظر:

درنین گفت...

سلام

پیش به سوی روز عشاق سبز.

بهترین ها