۱۳۸۸/۱۲/۰۱

اي كه بر روي ماه چنگ زدي باش تا صبح دولتت بدمد
پس از پايان روز 22 بهمن حكومت اسلامي در حالي كه به شدت سعي داشت با قطع اينترنت ، شبكه هاي ماهواره اي ، كنترل تلفنها و اختلال در موبايل ها ،‌ مردم را در بي خبري قرار دهد و خود به اخبار خود خواسته اقدام كند ، اما هرگز باز هم نتوانست كه موفق شود و پيروز اين ميدان سبز ها بودند ، مردماني كه با خلوص نيت پاي به ميدان نهادند و در مقابل ديكتاتوري اعتراض نمودند ، اما چيزي كه باعث شد عليرغم فيلترينگ شديد اينترنت به وقوع بپيوندد ، يكي عكسهاي گوگل بود كه نشان ميداد ، حكومتي كه در راي ها دزدي و تقلب كند در راهپيمايي هم دزدي و تقلب ميكند. عكسهاي گوگل را همه در سرتاسر ايران ديدند و به دروغگويي هاي ايم حكومت بيشتر باور پيدا كردند عكس ها دست به دست چرخيد و در تمامي ايران كسي نبود كه عكسها را نديده باشد. ر اين عكسها به وضوع گازهاي اشك آور شليك شده توسط حكومت در ميدان آرياشهر نمايان است.
اما از طرفي قطعه شعري از شجاع مرد ايران زمين محمدرضا عالي پيام بود كه روحيه بخشترين ويدئويي بود كه به جنبش سبز انرژي داد ؛ بايد به اين مرد بزرگ كه آستانه 22 بهمن به مردم ايران روحيه داد درود فرستاد . براستي شجاعتي مثال زدني دارد كه در چنين روزهاي سرد و پاييزي چنين سخناني را بر زبان جاري ساخت،
از طرفي حكومتي كه در حداقل ترين امور خود درمانده است و با تقلب بر روي كار آمده است چاره اي جز دزدي تصاوير راهپيمايي نداشت و عجبا كه در بديهي ترين حالت دروغ را سرلوحه كار خويش كرده اند و رهبر حكومت نيز در تصورات خويش ، اين روز 22 بهمن را به روز پيروزي !؟!؟ قلمداد ميكند زهي خيال باطل ، شك نداشته باشيد كه مردم ايران راه خويش را شناخته اند و به هيچ دسته ، گروه و حزبي هم وابسته نيستند و خوبي اين جنبش سبز همين اين است كه به هيچ كسي وابسته نيست و واامدار كسي هم نيست و از همه مهمتر اينكه رهبر اين جنبش خود مردم هستند.
سيماي حكومتي ضرغامي هم عليرغم تمامي هم و غم خويش نتوانست دروغ هايش را به مردم ثابت كند و در بين مردم در پايينترين سطح محبوبيت قرار گرفته است. چندي پيش با يكي از قضات دادگستري كه براي انجام امري به خارج آمده بود در مورد صدا و سيما صحبت ميكردم وي گفت اين صدا و به حدي دروغ گفته است كه حتي وقتي فوتبال نشان ميدهد من شك ميكنم كه نكند گلي رد و بدل نشده است و صدا و سيما به دروغ اين صحنه را نشان ميدهد.
مي بينيد حتي افرادي كه خود در داخل نظام هستند نيز به سيماي حكومتي خود مشكوك هستند صدا و سيمايي كه سراسر دروغ و ريا كاري است حتي مورد توجه خودي ها نيست چه رسد به مردم ايران زمين كه مردمي آگاه و بينا هستند با درك و شعور بسيار. مردم نيك ميدانند كه پيروز هستند و خاكريز 22 بهمن را نيز فتح كردند چراكه در اين روز حكومت مجبور شدند با نيروي نظامي خود در 22 بهمن حاضر شوند ، روزي كه برايشان همچون روزهاي عاشورا ، قدس ، 13 آبان و ... ديگر روزها به تسخير جنبش سبز در آمد راستي خاكريز چهارشنبه سوري نيز در راه است ، و بنا به سخنان گهربار استاد عالي مقام :
"اي كه بر روي ماه چنگ زدي باش تا صبح دولتت بدمد"
هیچ نظری موجود نیست: