۱۳۸۸/۰۹/۲۹

در فقدان مراد به سوگ نشسته ایمهیچ نظری موجود نیست: