۱۳۸۹/۰۸/۲۳

تبليغ و اشاعه تمرين سنگسار در شبكه دوم سيماي حكومت اسلامي
دراين فيلم مشاهده ميشود كه در يكي از روستاها مردم به تمرين سنگسار كردن تشويق ميشوند و حتي شبكه دوم سيماي حكومتي ايران نيز از آن گزارش تهيه كرده است

هیچ نظری موجود نیست: