۱۳۸۹/۰۵/۱۳

سازمان تامين اجتماعي در چنگال گروه هفتادسازمان تامين اجتماعي به عنوان يكي از نهادهاي قدرتمند مالي در كشور مطرح است كه منابع مالي فرارواني دارد و ثروت اين سازمان بدون اغراق در ايران بي نظير است. (البته اگر بنياد مستظعفان را از در اين مقال نياوريم) سازمان تامين اجتماعي يك سازمان غير دولتي بود كه متاسفانه طب يك مصوبه ننگين و غير قانوني (غير قانوي از آن جهت كه اين سازمان با پول 60 درصد مردم تهيه شده است و بايد براي فقط آن 60 درصد خدمات ارايه دهد حال آنكه وزارت رفاه به كل آن را مال خود نمود) در مجلس زير مجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي شد و دولت با اين كار قصد آن را داشت تا بدهي عظيم خود به اين سازمان را مختومه كند

به گمان در زمان رياست آقاي ذبيحي در اين سازمان قببح ترين اعمال در اين سازمان انجام گرديد كه تنها به ذكر اين موضوع ميپردازيم كه در تاريخ بين 30 خرداد تا روز قدس تمامي چماقداراني كه در خيابان به ضرب و شتم مردم بي دفاع مي پرداختند توسط سازمان تامين اجتماعي اجير شده بودند و بودجه اين امر از طريق سازمان تامين اجتماعي تامين شده بود!؟ سازماني كه شعار آن نياز امروز پشتوانه فردا بود تبديل شد به مركز پرورش چماقداران .

اما كار به اينجا ختم نشد و دولت براي قبضه كردن تمامي اين ثروت طرح تشكيل گروه هفتاد را داد ، گروه هفتاد عبارت است از هفتاد تن از نزديكان دولت محمود احمدي نژاد كه از سپاهيان نزديك به ايشان هستند اين گروه هفتاد ، بيش از دويست تن از مديران ارشد و كار آمد اين سازمان را با تجربه هاي بسيار يا خانه نشين نمود و يا به شغل هاي پست وادار ساخت كه اين امر خود برخلاف تمامي قوانين خود حكومت اسلامي است

جالب تر از آن اين است كه تعدادي از اين افراد از كار بيكار شده جهت احقاق حق خود به ديوان عالي كشور هم مراجعه نموده اند اما اين مرجع قضايي نيز گفته است كه كسي توان مقابله با گروه هفتاد را ندارد !؟ براستي گروه هفتاد چيست ؟ توسط چه كس يا كساني اداره ميشود ؟

هیچ نظری موجود نیست: