۱۳۸۸/۰۴/۳۰

نماز جمعه هر هفته در يك شهر با حضور آقايان موسوي و كروبيميگويند نماز جمعه وحدت آفرين است. مي گويند نماز جمعه دشمن شكن است. مي گويند نماز جمعه باعث اتحاد مردم ميشود. مي گويند نماز جمعه اقتدار آفرين است . مي گويند نماز جمعه ...راستي چرا مردم از اين نماز جمعه استفاده نكنند؟ چرا مردم همه هفته در تمامي ايران به نماز جمعه نروند ؟ ميتوان به نماز جمعه ها رفت و نماد خود را برپا داشت. شك نكنيد جمعه هفته گذشته بزرگترين پيروزي براي مردم ايران پديد آمد در نماز جمعه اي كه به عظمت مردم ايران و آزادي خواهان بود. چرا همه جمعه از اين نماز استقبال نكنيم؟ جمعه گذشته همه اقشار در نماز جمعه حضور داشتند. مرد زن پير جوان و از هر مرام و مسلك. اين يعني اتحاد جمهوري خواهان ملت آزاده ايران. اگر اين نماز جمعه ها هر هفته شود و در هر هفته نيز آقايان موسوي و كروبي هر يك در يكي از شهر ها بروند و در بين نماز گزاران حاضر شوند ، شك نداشته باشيد كه مردم نيز همراه ايشان به از شهرهاي ديگر به صفوف نمازگذاران ميپيوندند.چيزي نميگذرد كه شاهد نمازجمعه هاي ميليوني در تمامي جغرافياي ايران خواهيم بود از مشهد تا آبادان ، از زاهدان تا اروميه ، اگر اين موج آغاز شود جهاني ميشود و جفرافياي ايران را نيز جهاني ميكند. حال كه اين حركت و جنبش شروع شده است ايكاش آقايان موسوي و كروبي نيز از اين حركت حمايت نمايند. هر هفته در يكي از شهرها يك نماز جمعه ميليوني را شركت نمايند. از همين جمعه شروع كنيم ، هته ديگر دير است.

هیچ نظری موجود نیست: